Overzicht
NederlandsEnglishActueel

Meer over De 12 Ambachten
Donateur worden?
Actueel

NieuwsbriefBeter 1x zien dan 100x horen
Het DocumentWerkmappen

ANBIContact


 

Zoeken

 

ANBI

Openbare gegevens De Twaalf Ambachten t.b.v. ANBI (RSIN nr. 5488448).
Vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

Stichting de Twaalf Ambachten.
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 41080707.

De Twaalf Ambachten, centrum voor ecologische technieken, is een onafhankelijke Stichting die in 1978 werd opgericht door Sietz en Anke Leeflang.

Het secretariaat is gevestigd aan Delfweg 109A, 2211 VL Noordwijkerhout.

Doelstelling:
het bevorderen van en het bekendheid geven aan (nieuwe) kleinschalige technische werk- en productiewijzen die:
- mens- en milieuvriendelijk zijn;
- zoveel mogelijk energie en grondstoffen sparen;
- mogelijk (nieuwe) werkgelegenheid brengen.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
- doelstelling: zie hierboven
- de te verrichten werkzaamheden:
* de verworven kennis op bovengenoemd gebied actueel te houden en via de website kosteloos aan een breed publiek ter beschikking te stellen;
* mens- en milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen;
* onderzoek t.b.v. doelstelling financieel te ondersteunen.

Inkomsten:
- worden verkregen uit vrijwillige donaties;
- worden verkregen uit legaten.

Vermogen wordt beheerd door:
- nakomen van financiële verplichtingen om stichting levensvatbaar te houden; 
- kleinschalige initiatieven en onderzoek in de lijn van de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Bestuurssamenstelling
L.A. Leeflang, bestuurslid
W.J. van Overbeeke, secretaris
P.A. van Veen, penningmeester

Beloningsbeleid:
- uitsluitend via vrijwilligersvergoeding aan bestuursleden naar rato van geleverde inspanning dan wel gemaakte onkosten;
- de stichting heeft geen personeel.

Activiteiten 2022 en 2023:
- blijvend aanpassen en actualiseren van de informatie op de website;
- onderhouden van de website.
- ondersteunen van kleinschalige initiatieven overeenkomstig de doelstelling van de stichting;
- het ondersteunen van onderzoek overeenkomstig de doelstelling van de stichting, waaronder onderzoek naar verbeteren van waterkwaliteit.
Toelichting: Het onderwerp Waterkwaliteit is breed, het belang ervan wordt nog altijd onderschat. Het behelst drink-, oppervlakte- en grondwater, lozing (door grote en kleine vervuilers), riolering, zuivering, maar ook: gezondheid, medicijngebruik, flora en fauna. Het gaat ons allemaal aan, in Nederland, en wereldwijd. De stichting wil onderzoek ondersteunen dat naar oplossingen zoekt overeenkomstig haar doelstelling.

Balans per 31-12-2022:
(in euro's) na resultaatbestemming

Activa

 

 
Materiële vaste activa
0
 
Voorraden
0
 
Vorderingen:      
Vordering omzetbelasting  
56
 
Overige vorderingen  
0
 
   
 
     
56
Liquide middelen
 
66.483
     
Totaal activa
 
67.539


 

 

Passiva

     
Eigen vermogen: Gestort en opgevraagd kapitaal
 
66.039
       
Kortlopende schulden:
   
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
 

0
 
Overige kortlopende schulden  
500
 
   

 
     
500
     

Totaal passiva
 
66.539
 

 

 

   

Staat van baten en lasten:

Opbrengsten:    
Ontvangen giften en subsidies
1.119
     
Overige bedrijfskosten
-1.678
     
Financiële baten en lasten:
 
Opbrengsten van banktegoeden
0

Kosten van schulden, andere rentelasten en
soortgelijke kosten

 

-189

     
Overige buitengewone lasten  
0
 
   
Saldo winstberekening
-748


Toelichting: de stichting is financieel gezond; de activiteiten in 2022 waren met name gericht op solideren van continuïteit.

 

Voorgenomen bestedingen 2023:
- het financieel ondersteunen van kleinschalige initiatieven overeenkomstig de doelstelling van de stichting;
Toelichting: de stichting oriënteert zich op kleinschalige initiatieven en experimenten die hiervoor gelet op de doelstellingen in aanmerking komen.
-
het financieel ondersteunen van onderzoek overeenkomstig de doelstelling van de stichting, waaronder onderzoek naar verbeteren van waterkwaliteit.
Toelichting: Zie onder 'Activiteiten 2022 en 2023'.


Meer informatie: info@de12ambachten.nl